การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริม ให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวม ของประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย
9. การเปิดเผยข้อมูล
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  01 - โครงสร้างอัตรากำลังพล และข้อมูลผู้บริหาร
  02 - อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับชอบ นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี
  03 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  04 - คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร) ของสถานีตำรวจ
  05 - ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  06 - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
9.2 การบริหารงาน
  07 - รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน
  08 - คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
  09 - คู่มือการให้บริการประชาชน
  10 - E-Service
  11 - ข้อมูลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  12 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  13 - ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
  14 - ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  15 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  16 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  17 - ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
10. การป้องกันการทุจริต
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  18 - ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)
  19 - การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ
  20 - การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
  21 - การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
  22 - คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  23 - การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง และสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร
10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  24 - มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  25 - การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764