ประวัติย่อ กต.ตร. ภาคประชาชนอำนาจหน้าที่ของ กต.ตร.สน.บางซื่อภาพกิจกรรมการดำเนินงานของ กต.ตร.สน.บางซื่อกต.ตร.สน.บางซื่อ มีความเป็นมาอย่างไร?คู่มือการดำเนินการตามระเบียบ ก.ต.ช.
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2549ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764