[016] สิทธิของผู้เสียหาย
หรือเหยี่ออาชญากรรม


สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยี่ออาชญากรรมคู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา


สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764