O3] กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  พระราชบัญญัติ
 1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
 2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 3. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


 4. กฎ ก.ตร.
 5. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2561
 6. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.2554
 7. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2556
 8. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2556

 9. แผนและแนวทางการปฏิบัติงาน
 10. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559
 11. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 12. ประมวลกฎหมาย
 13. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26
 14. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่28
 15. ประมวลกฎหมายยาเสพติด2564
 16. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 17. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณายาเสพติด
 18. ประมวลกฎหมายอาญา

คู่มือ

 1. คู่มือการฝึกพระราชทาน พ.ศ. 2560
 2. คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

เอกสารเกี่ยวกับงานธุรการและกำลังพล

 1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557-2566
 2. ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

เอกสารเกี่ยวกับงานงบประมาณแผนงาน

พ.ศ.2566

 1. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราย 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570
 2. พ.ศ.2565

  1. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  พ.ศ.2564

  1. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  2. แผนปฎิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  3. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
  4. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  พ.ศ.2563

  1. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2. แผนปฎิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  3. โครงการประเมินระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  4. ผลการประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  พ.ศ.2562

  1. โครงการประเมินระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  2. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  เอกสารอื่นๆ

  1. ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
  2. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
  3. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
  4. การขอใช้สัญญาณไฟวับวาบ เสียงสัญญาณ ไซเรน รถฉุกเฉิน


  ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764