[07] แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี


และรายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี 

แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลดไฟล์ Word


แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ปีงบประมาณ 2566ดาวน์โหลดไฟล์ Wordแผนป้องกันการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ดาวน์โหลดไฟล์ Word


แผนป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนัน และอบายมุข สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ดาวน์โหลดไฟล์ Word


แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ปคม.สน.บางซื่อ.๖๖)ดาวน์โหลดไฟล์ Word

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764