[022] คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม022-แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราช
022 - แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราช.PDF


022 - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่2
022-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่2.PDF


022 - ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ
022 - ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ.PDF


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567


สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764