[21] หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล

หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การให้คุณการสร้างขวัญกำลังใจ


ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764