[013] มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลพินิจ


การใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาประกาศคำสั่งมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจมาตรการ : การป้องกันการแซกแซงการใช้ดุลพินิจการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวน
และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา


>
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566


สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764