[08] คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่


งานป้องกันปราบปราม
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม 2564


คู่มือการควบคุมและการจัดสายตรวจ 2561


คู่มือการปฏิบัติมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ประสบเหตุ 2559คู่มือ การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปราม ในสถานีตำรวจ 2557


การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดย ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม


คู่มือ – วิธีใช้งานระบบ PDC (ศูนย์ข้อมูล ตร.)


คู่มือ การใช้ยุทธวิธีตำรวจประจำสถานีตำรวจ


คู่มือ พ.ร.บ.ชุมนุมฉบับสมบูรณ์.


คู่มือ – การปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764