หน้าแรก เกี่ยวกับ ส.น.บางซื่อ เขตพื้นรับผิดชอบ สายงานการบังคับบัญชา ประวัติความเป็นมา ข้อมูลข่าวสาร ติดต่อ - สอบถาม มาตรฐาน ITA  
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส
การป้องกันทุจริต/ITA
สน.บางซื่อแฟนเพจ


Face Book สน.บางซื่อ
สน.บางซื่อแฟนเพจ


งานป้องกันปราบปราม
Fงาน ป.สน.บางซื่อ


งานจราจร
Fงาน ป.สน.บางซื่อ


Twitter
Twitter สน.บางซื่อ


Instagram
Instagram น.บางซื่อ


Tiktok
ติ๊กต๊อก สน.บางซื่อ


Clubhouse
Clubhouse สน.บางซื่อ


Youtube
Youtube สน.บางซื่อ


ศปอส.ตร.
ศปอส.ตร. - แจ้งเหตุ 1599
แจ้งเหตุอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี โทร.1599

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

อำนวยความยุติธรรมด้วยความเสมอภาค ทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจมากที่สุด
พัฒนาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย ภายใต้งบประมาณที่จำกัด

1. ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

2. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับประชาชนและ สังคม

3. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ต่อต้านการก่อการร้าย
และการก่อความไม่สงบในรูปแบบต่างๆ

4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

5. ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน

6. ควบคุมและจัดการจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน
รวมทั้งบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม

7. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม

1.

ยุทธศาตร์ภารกิจรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง

- ภารกิจการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์
- ภารกิจการรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสำคัญ

2.

ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน

- มียุทธศาสตร์ย่อยในการป้องกันปราบปราม
- สร้างพลังแผ่นดินพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน
- ส่งเสริมบทบาท กต.ตร.
- สร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน
- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
- บริหารงานสายตรวจด้วยเทคโนโลยี
- จัดระเบียบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารอย่างมีระบบ
- พัฒนาระบบสายตรวจเดินเท้าและเข้าถึงประชาชนระหว่างปฏิบัติหน้าที่(Stop Walk and Talk)
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะสมัยใหม่
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครภาคประชาชน
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
- ตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่
- สืบสวนปราบปรามการกระทำความผิดด้านต่างๆ ตามนโนบายของรัฐบาล, สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

3.

ยุทธศาสตร์การอำนวยความยุติธรรมและกฎหมาย

- พัฒนาบริหารและจัดการงานสอบสวนด้านเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่
- พัฒนาคุณภาพงานสอบสวน
- สร้างทีมงานสอบสวนประกอบด้วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน เสมียนประจำวันและพลขับเพื่อร่วมรับผิดชอบผลสัมฤทธิ์ ของงาน
- ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม

4.

ยุทธศาสตร์การควบคุมจัดการและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับจราจร

- ขยายโครงการจราจรตามแนวทางพระราชดำริเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพของตำรวจจราจร
- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมสั่งการและจัดการจราจร
- การป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถในทางสาธารณะ
- ให้ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจราจร
- ลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยในผู้ใช้รถใช้ถนน
- จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรหญิงอำนวยการจราจรหน้าสถานศึกษา
- ฝึกอบรมอาสาจราจรเช่นจักรยานยนต์รับจ้างให้ร่วมมือแก้ไขปัญหาการจราจรโดยปลูกฝัง จิตสำนึกในการทำงานเพื่อชุมชนตนเอง

5.

ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการที่ดี

- พัฒนาโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
- พัฒนาโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
- บริการประชาชนได้ทั่วถึงทันต่อสถานการณ์และเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว(ONE STOP SERVICE)
- ดำเนินโครงการมหกรรมเปิดโรงพักทั่วไทยรับใช้ประชาชน โครงการตำรวจที่ดีมีคุณภาพที่ ประชาชนต้องการ และโครงการประชาชนต้องการอะไรจากตำรวจอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยนำข้อมูลข้อเสนอแนะที่ได้รับจากประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและการบริหารให้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
- พัฒนาระบบแจ้งเหตุและระบบจัดการเหตุ
- สร้างจิตสำนึกในการบริการ (SERVICE MIND)
- พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและวิธีการจัดการแก้ไข
- บริหารด้วยความเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
- พัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการบริการประชาชน
- พัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรด้านสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
- ปรับปรุงพัฒนา website ของหน่วยงานให้ทันสมัยและเอื้อประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ อย่างเต็มที่
- มาตรการประหยัดและลดรายจ่ายทุกด้าน
- จัดระเบียบสังคม (สถานบริการและสถานประกอบการที่ใกล้เคียงกับสถานบริการ)

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน(ซอยพหลโยธิน14) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รับแจ้งเหตุ โทร : 0-2279-3764 มือถือ : 086-035-2455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรศัพท์ : 0-2279-3764 fax : 0-2279-3764 E-Mail : div_09@hotmail.com