9.2 การบริหารงาน


013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ)


คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
งานจราจร

คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
งานป้องกันปราบปราม

คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ

คู่มือพนักงานสอบสวน

คู่มือสถานีตำรวจชุมชน

คู่มือเอกสารสิทธิ และสิทธิประโยชน์

คู่มือการบรรยายงานอำนวยการ
งานการเงิน

คู่มือการบรรยายงานอำนวยการ
งานกำลังพล

คู่มือการบรรยายงานอำนวยการ
งานงบประมาณ

คู่มือการบรรยายงานอำนวยการ
งานพัสดุ

คู่มือการบรรยายงานอำนวยการ
งานยุทธศาสตร์

คู่มือการบรรยายงานอำนวยการ
งานวินัย

คู่มือการบรรยายงานอำนวยการ
งานสวัสดิการ

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2477

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายความแพ่ง พ.ศ. 2477

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รับแจ้งเหตุ โทร : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
fax : 0-2279-3764