หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2562(ฉบับที่ 2)
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2561
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2545
     
หลักเกณฑ์การประเมินลการปฏิบัติงาน 0009.261/ว28 กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ
ตร. ที่ 0009.26/ว 66 ลง 25 ก.ย.57 แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
ขั้นตอนการจัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตำรวจ
แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล    
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ หลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น
หลักเกณฑ์ประกาศเชิดชูเกียรติ พ.ศ.2558
     
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รับแจ้งเหตุ โทร : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
fax : 0-2279-3764