[08] คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่


ฝ่ายจราจร


 

คู่มือ – การปฏิบัติหน้าที่ในงานจราจรของสถานีตำรวจ
คู่มือ – การปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย .ศ. 2565สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764