[030] มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สน.บางซื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สน.บางซื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
- ประมวลจริยธรรม ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- การคัดเลือกตำรวจสีขาวดาวคุณธรรม และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและมีความโปร่งใส จนเป็นที่ยอมรับ


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA ) สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764